Metody nauczania

Metody nauczania

Założenia dydaktyczne Szkoły Podstawowej „Fale”

 • Stawianie na umiejętność dochodzenia do prawdy
 • Uczenie analizy tekstu, wyciągania wniosków, stawiania hipotez
 • Stopniowe wdrażanie uczennic do organizacji własnej nauki i organizacji siebie w czasie (codziennie 30 min tzw. „pracy własnej”)
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie
 • Wspieranie zdolności do poszukiwania twórczych rozwiązań

 

Jak pracujemy?

 • Motywujemy i wspieramy uczennice w procesie rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się, w tym logicznego myślenia, co pomaga im w osiągnięciu głębszego zrozumienia wiedzy i umożliwia bardziej wnikliwe poznanie otaczającego je świata. Realizujemy te zadania poprzez:
 • twórczą i innowacyjną realizację treści programowych oraz procesu kształcenia,
 • odkrywanie nowych faktów, rozwiązywanie zadań i problemów na drodze badawczej, czemu służą liczne projekty szkolne, samodzielnie wykonywane nawet przez najmłodsze dzieci pod kierunkiem nauczyciela, uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
 • inspirujące warsztaty edukacyjne i twórcze. Są sposobem na aktywne spędzenie czasu, poszerzenie wiadomości i umiejętności dziecka, okazją do przeżycia pozytywnych, wzmacniających doświadczeń poprzez działania twórcze. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by pobudzać do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką. Warsztaty to nie tylko książkowa wiedza, ale przede wszystkim zabawy plastyczne, kulinarne, taneczne, muzyczne oraz gry i ćwiczenia ruchowe, które ułatwią dzieciom wykonywanie zadań.
 • zajęcia z pasją. Codziennie kółka zainteresowań.
 • aktywizujące metody nauczania w klasie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę w małych grupach, która uczy współpracy i respektowania przyjętych zasad, sprzyja budowaniu więzi w grupie, ośmiela uczniów i wyzwala ich aktywność twórczą. Umiejętność zespołowego działania, staje się wymogiem naszych czasów. Przykładem może być lekcja szkolna, podczas której zachęca się uczniów do przedstawiania opinii, zadawania pytań, czy udziału w dyskusji stosując tzw. „burzę mózgów”, czy technikę zwaną „mapą myśli”.
 • Wdrażanie do pracy interdyscyplinarnej skłania zarówno uczniów, jak i nauczycieli do osobistego zaangażowania, gdzie ucząc np. matematyki w klasach młodszych poszukuje się twórczych rozwiązań poprzez specjalne ćwiczenia, muzykę, gry, historyjki i wiele innych środków dydaktycznych. Rozwijające pewność siebie ćwiczenia i wspólna zabawa, sprawia, że dzieci chętniej niż tradycyjnymi metodami zgłębiają świat nauki.
 • wykorzystanie nowoczesnej technologii, tj. pracownia komputerowa, ( w przyszłości również tablice multimedialne)
 • otwarty wobec dzieci styl nauczania (wrażliwość na problemy, gotowość do dialogu, elastyczność myślenia) i kierowania ich aktywnością.

Uczennice tej samej klasy często prezentują różne style i zróżnicowane tempo uczenia się. Każda z nich wymaga indywidualnej opieki, która pomoże im w poznawaniu samej siebie, rozwijaniu indywidualnych zdolności i motywowaniu jej do przezwyciężania trudności.

Taką spersonalizowaną formę kształcenia realizujemy poprzez:

 • poznanie każdej uczennicy, jej możliwości i ograniczeń, celem postawienia możliwie najdokładniejszej diagnozy.
 • prowadzenie zajęć szkolnych w sposób respektującyindywidualne tempo nauki
 • dokonywania indywidualnej oceny uczennicy na przestrzeni całego procesu edukacyjnego, stosując ocenę ciągłą albo kształtującą, która jasno pozwala zauważać osiągnięcia.
 • proponowania uczennicom osobistego doradztwa naukowego ze strony każdego nauczyciela z przedmiotów, których uczy po to, żeby przy pomocy oceny kształtującej można było osiągnąć jak najlepsze wyniki.
 • Pomoc w stopniowym wdrażaniu uczennic do organizacji własnej nauki uwzględniając takie elementy jak: organizacja miejsca pracy, pomoc w rozplanowaniu materiału do nauki, ustalenie jej planu czasowego, dobór metod, które doprowadza do założonego celu
 

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy